tel. 664 134 000

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to ukierunkowane działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju oraz zachowania. Zaburzenia te niweluje się poprzez odpowiednią pracę specjalistyczną o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci:

- z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

- z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,

- o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,

- z zaburzeniami zdolności matematycznych

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także:

-trudności wychowawcze,

-zaburzenia aktywności,

-zaburzenia emocjonalne,

-zaburzenia relacji społecznych

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych.

INTENCJE TERAPII PEDAGOGICZNEJ:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

DZIAŁANIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego. Powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania.

Korekcja zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.

Kompensacja zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych.

Systematyczność

Terapia Indywidualna

Pierwsza konsultacja diagnostyczna z rodzicami i dzieckiem trwa 60 minut

Spotkania terapeutyczne (korekcyjno kompensacyjne) trwają 45-50 minut, odbywają się 1-2 razy w tygodniu

Cena: 130 zł